Bírság tételek

A biztonság mindenek előtt!

Tűzvédelmi bírság:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

7. § (1) * 

(2) * 

(3) *  Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) *  A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet kivéve – a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) * 

8/A. § *  (1) *  A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) *  A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabályszegés megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) * 

(3) *  A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) * 

9/A. § * 

9/B. § * 

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez73

ABC
1.A tűzvédelmi szabályszegés megnevezéseA tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke
(Ft)
A tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke
(Ft)
2.tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő10 0001 000 000
3.tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
20 0003 000 000
4.tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő20 0001 000 000
5.kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál
40 0001 500 000
6.kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben30 0001 200 000
7.épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál30 0001 000 000
8.épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő egyéb esetben20 000800 000
9.az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)
20 000500 000
10.a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy igazolható létszám túllépése30 0003 000 000
11.jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása30 000200 000
12.a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított30 0001 000 000
13.szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása30 0001 000 000
14.a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása20 0002 000 000
15.a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése50 0002 000 000
16.tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)20 00050 000
17.tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén10 00020 000
18.tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén20 00030 000
19.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb 100 m2 alapterületű50 000400 000
20.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
101–500 m2 alapterületű
100 0001 000 000
21.a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
500 m2 feletti alapterületű
200 0002 000 000
22.tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya100 0001 500 000
23.jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya,
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt
50 0001 000 000
24.jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá30 0001 000 000
25.jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása30 0001 000 000
26.tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása50 000500 000
27.hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés50 000500 000
28.tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)50 0001 000 000
29.tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése50 0001 000 000
30.a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt
30 0001 000 000
31.a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során
30 0001 000 000
32.a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt30 0001 500 000
33.a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában,
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon –
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt
30 0001 000 000
34.az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja
50 000500 000
35.a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el50 000250 000
36.a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza50 000200 000
37.az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették30 0002 000 000
38.a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya40 000300 000
39.az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el50 000200 000
40.a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé30 0001 000 000
41.a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte50 0001 000 000
42.a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá50 0001 000 000
43.a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét200 0003 000 000
44.a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá20 00060 000
45.a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése20 0001 000 000
46.az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása30 000100 000
47.ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz50 0001 000 000
48.szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása
20 000400 000
49.eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül50 0001 000 000
50.eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák50 0001 000 000