Feladatok és foglalkoztatási kötelezettség

A biztonság mindenek előtt!

A munkavédelem feladata a munkavállalók munkavégző képességének és testi épségének megőrzése, egy biztonságos munkakörülmény biztosítása által. Lényegében a munkavédelem célja az egészségügyi károsodások, a balesetek megelőzése, elkerülése, amelyben nagy segítség lehet a biztonságos munkakörülmények kialakítása mellett, a munkavédelem meghatározó szabályainak az ismerete.

További cél, hogy a munkavédelem fejlesztése, a munkakörülmények javításán keresztül járuljon hozzá a termelékenység, a versenyképesség és a társadalom eltartó képességének növekedéséhez, valamint a munkaerő minőségi megtartásához. Megfelelő műszaki állapotban levő munkaeszközök használatával, szakmai ismeretekkel illetve odafigyeléssel biztonságossá tehetőek a munkahelyek, ugyanis a munkahelyi balesetek, megbetegedések nem a munkavégzés velejárói!

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet minden munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását.

Milyen megoldások lehetségesek?

  • Kiképezteti saját munkavállalóját, amely költséges, időt vesz igénybe és egy gyakorló szakembert kap.
  • Felvesz egy szakembert, havonta bért fizet neki, akire lehet, hogy nincs is szüksége napi 8 órában.
  • Külső szakértővel köt szerződést, melyre itt kérhet személyre szabott árajánlatot.

MUNKAVÉDELMI FELADATOK:

  • Munkavédelmi Szabályzat elkészítése;
  • Munkahelyi,        kémiai            és        biológiai kockázatértékelések elvégzése, felülvizsgálata, aktualizálása;
  • Egyéni védőeszköz juttatási rendjének elkészítése;
  • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok írásos szabályozásának elkészítése;
  • Egységes és átfogó megelőzési stratégia elkészítése;
  • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, bejelentése;
  • Munkavédelmi oktatások megtartása, oktatási tematika kidolgozása;
  • Telephely-engedélyezési eljárások munkavédelmi ügyeinek intézése;
  • Veszélyes gépek, berendezések munkavédelmi üzembe-helyezésének bonyolítása;
  • Üzembe helyezést megelőző, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése;
  • A munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmének kialakítása;
  • Mentési terv elkészítése;
  • Cégek képviselete munkavédelmi ügyekben a szakhatóságok, hivatalok előtt bejárások alkalmával vagy az eljárás megindítása után;
  • Munkavédelmi tanácsadás.

A tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

A megelőzés a tűz keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó tevékenység, amely magában foglalja a létesítés és a használat során betartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és hatósági előírások összességét.

A gazdálkodó szervezetek kötelesek gondoskodni tűzvédelmi szabályok megismertetéséről, másrészt a használatukban lévő tűzvédelmi eszközök, felszerelések készenlétben tartásáról, azok üzemképességének, használhatóságának biztosításáról. A magasabb kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint ahol menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, oktatása, nevelése történik tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet értelmében a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó tervet kell készíteni:

  • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
  • kereskedelmi szálláshelyre;
  • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
  • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

TŰZVÉDELMI FELADATOK:

  • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, rendszeres felülvizsgálata a jogszabályi változások figyelembe vételével;
  • Tűzriadó terv elkészítése;
  • Tűzvédelmi oktatási tematika elkészítése, és az oktatás megtartása;
  • Tűzvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése, igény szerinti bejárás;
  • Tűzvédelmi szemle megtartása, előírások teljesülésének, a tűzvédelmi eszközök meglétének, a tűzvédelmi dokumentációk érvényességének ellenőrzése. A feltárt hiányosságok pótlásában, illetve a szabálytalanságok megszüntetésében való segítség;
  • Képviselet hatósági ellenőrzés alkalmával;
  • Kiürítési alaprajzok elkészítése;
  • Kiürítés számítás elvégzése (50 főnél nagyobb befogadó helyiségre kötelező);
  • Kockázati osztályba sorolás elvégzése;
  • Tűzriadó gyakorlatok bejelentése, megtartása, jegyzőkönyvezése.

Tűzvédelmi szakember foglalkoztatása

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet értelmében a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

  • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,
  • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,
  • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
  • melyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni vagy megbízni abban az esetben, ha:

  • a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
  • a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
  • a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy
  • a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
  • amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 fő.